Przejdź do treści

Procedura dyplomowania

Procedura dyplomowania

Szanowni Studenci,

Od dnia 15 czerwca 2020 r. proces dopuszczenia pracy dyplomowej do obrony oraz jej rejestracji
realizowany jest za pośrednictwem aplikacji „Dyplomowanie” (warunkiem umieszczenia pracy jest zaliczenie wszystkich kursów i praktyk wraz z odpowiadającą im liczbą punktów ECTS obowiązujących w programie studiów).

Aplikacja „Dyplomowanie” znajduje się pod adresem

https://intranet.up.krakow.pl/WEBCONBPS/db/1/app/51

W celu zalogowania się do aplikacji należy użyć poświadczeń

takich jak przy logowaniu do Wirtualnej Uczelni.

Zarządzenie Rektora Nr R/Z.0201-41/2020 w sprawie zdalnego przeprowadzania egzaminów dyplomowych

Zarządzenie Rektora Nr R.Z.0211.53.2021 w sprawie zasad archiwizowania prac dyplomowych

Opłata za wydanie dyplomu w roku akademickim 2020/2021 – INSTRUKCJA

Student przystępujący do egzaminu dyplomowego w trybie zdalnym przed odbiorem dyplomu przesyła lub składa osobiście (po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się na spotkanie) w terminie do 30 dni po terminie obrony poniższe dokumenty:

jeden egzemplarz pracy dyplomowej w formie papierowej (egzemplarz wydrukowany dwustronnie i cienko oprawiony, zbindowany, (dwustronne drukowanie dotyczy prac liczących powyżej 50 stron;  prace do 50 stron należy wydrukować jednostronnie); wzór strony tytułowej pracy dyplomowej jest dostępny TUTAJ;

UWAGA! Studenci Wydziału Sztuki zobowiązani są złożyć pracę (część artystyczną oraz teoretyczną) zbindowane osobno. Oświadczenie dotyczące praw autorskich oraz ewentualnej zgody na udostępnianie pracy w Archiwum Uczelni musi być załączone do obu prac.

Oświadczenie dotyczące praw autorskich oraz ewentualnej zgody na udostępnianie pracy w Archiwum Uczelni (druk oświadczenia należy wydrukować, wypełnić i podpisać, a następnie dołączyć do pracy dyplomowej jako jej ostatnią stronę i dopiero wówczas oprawić lub zbindować pracę)

Oświadczenie prawa autorskie

Oświadczenie autora pracy dyplomowej

Zgoda na udostępnienie pracy w Archiwum Uczelni

1 płytę CD lub DVD  z zapisaną na niej pracą dyplomową w formacie PDF, umieszczoną w papierowej kopercie z okienkiem (koperty nie zaklejać); płyta musi zostać opisana (niezmywalnym pisakiem) następującymi danymi: imię i nazwisko dyplomanta, numer  albumu, kierunek studiów, rok ukończenia studiów, praca licencjacka/magisterska; jeśli papierowa koperta z płytą nie ma okienka, wszystkie wymienione wyżej dane muszą zostać umieszczone również na kopercie;

Oświadczenie o zgodności wersji papierowej pracy z jej wersją elektroniczną – druk należy wydrukować na ½ kartki A4 (format A5), wypełnić i podpisać, a następnie po złożeniu umieścić w papierowej kopercie razem z płytą CD/DVD zawierającą elektroniczną wersję pracy Oświadczenie;

Raport z kontroli antyplagiatowej zaakceptowany przez promotora wraz załącznikiem nr 1 do procedury antyplagiatowej tj. zgodą na poddanie pracy procedurze antyplagiatowej;

Wypełnioną online i zaakceptowaną elektronicznie deklarację udziału w badaniach losów absolwentów Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Student zobowiązany jest wydrukować, podpisać i złożyć  deklarację w Centrum Obsługi Studenta przy odbiorze dyplomu. 

Ankieta dostępna jest na pod adresem: https://www.abk.up.krakow.pl/deklaracja.html.

Absolwent przed wydaniem dyplomu jest zobowiązany do uregulowania wszystkich  zobowiązań wobec Uczelni.

Dodatkowe informacje

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest zaliczenie wszystkich kursów i praktyk wraz z odpowiadającą im liczbą punktów ECTS obowiązujących w programie studiów (liczba punktów ECTS pomniejszona o liczbę punktów przypisanych pracy dyplomowej i egzaminowi dyplomowemu) oraz  uzyskanie z pracy dyplomowej pozytywnych ocen od promotora i recenzenta.

Ostateczny termin złożenia pracy dyplomowej przez studenta wyznacza data 30 września. Egzamin dyplomowy powinien odbyć się w okresie nie dłuższym niż jeden miesiąc od daty złożenia pracy dyplomowej, ale nie później niż do dnia 31 października.

W uzasadnionych przypadkach określonych przez Regulamin Studiów § 38 student może zwrócić się do Dyrektora Instytutu z prośbą o przesunięcie terminu złożenia pracy dyplomowej, jednak nie więcej niż o 1 miesiąc. Prośba studenta musi być zaopiniowana przez promotora.

Student, który zaliczył wszystkie obowiązujące kursy, w tym także seminarium, ale  nie złożył pracy dyplomowej w wyznaczonym terminie lub nie został dopuszczony do egzaminu dyplomowego, zostaje skreślony z listy studentów zgodnie z § 29  Regulaminu studiów.

Osoba skreślona z listy studentów za brak złożenia pracy dyplomowej do obrony, może za odpowiednią opłatą w ciągu dwóch lat od daty skreślenia przedłożyć pracę dyplomową i zdać egzamin dyplomowy za zgodą promotora i Dyrekcji Instytutu.

Dyplom

Datą ukończenia studiów jest data złożenia egzaminu dyplomowego.

Student, który zdał egzamin dyplomowy, staje się absolwentem Uczelni.

Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych do złożenia pracy dyplomowej, muszą mieć uregulowane wszystkie zobowiązania finansowe wobec uczelni (opłata za świadczenie usług edukacyjnych – dla studentów studiów niestacjonarnych, opłata za różnice programowe, powtarzanie roku/semestru, opłata za obronę eksternistyczną/dwuletnią/, inne opłaty).

Absolwent otrzymuje uczelniany dyplom ukończenia studiów wyższych (wraz z suplementem), potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego, określonego w przepisach szczegółowych ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 roku.

Absolwenci  studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich są zobowiązani do wypełnienia deklaracji udziału w badaniach losów absolwentów. Deklaracja jest dostępna online na stronie internetowej  Biura Współpracy z Absolwentami absolwenci.up.krakow.pl ; https://www.abk.up.krakow.pl/deklaracja.html.

Wypełnioną online i zaakceptowaną elektronicznie ankietę student zobowiązany jest wydrukować, podpisać i złożyć w Centrum Obsługi Studenta przy odbiorze dyplomu.

Absolwent przed wydaniem dyplomu jest zobowiązany do uregulowania wszystkich  zobowiązań wobec Uczelni.